Регистриране на потребител

или Отказ
Часът е: 11:13

Окончателно: Георги Георгиев е кмет на Община Ветово, постанови ВАС Избрана

Инж. Георги Георгиев Инж. Георги Георгиев

Със свое решение от 3 ноември 2016 год. Върховният административен съд на Република България постанови като окончателно и неподлежащо на обжалване решение

относно обявяване на резултатите от избора на кмет на Община Ветово.

Поради големия обществен интерес към делото, Лудогорие инфо предлага на своята огромна читателска аудитория, в съкратен вариант, мотивите и решението на съда:

 

Производство е образувано по касационен протест на прокурор в Административен отдел (АО) на Окръжна прокуратура – Русе и по касационните жалби на М.Х.М, на Общинска избирателна комисия, и на Г.А.Г. против Решение на Административен съд - Русе, 3-ти състав по адм. д. № 137/2016 год., с което избора за кмет на община Ветово, обявен с решение № 149 от 02.11.2015 год. на Общинска избирателна комисия е прогласен за недействителен. В протеста и в касационните жалби се излагат подробни доводи, че решението е неправилно и постановено при нарушение на процесуалните правила.

Прокурорът от АО на Окръжна прокуратура Русе претендира отмяна на атакуваното решение, отмяна на решението на ОИК за избор на кмет и да се върнат книжата на ОИК за обявяване на действителните резултати.

М.Х.М претендира отмяна на атакуваното решение, отмяна на решението на ОИК за избор на кмет и връщане на книжата на ОИК за обявяване на действителните резултати, а именно М.М да бъде обявен за избран кмет на Община Ветово.

ОИК – Ветово моли съда да отмени атакуваното решение и да се върнат книжата за обявяване на действителните резултати, като се укаже изрично в решението броя гласове за всеки от кандидатите.

Г.А.Г. претендира отмяна на атакуваното съдебно решение и потвърждаване решението на ОИК – Ветово за избор на кмет.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано становище, че жалбите и протеста са основателни. Претендира отмяна на атакуваното съдебно решение.

Разгледани по същество – касационните жалби на Общинска избирателна комисия, и на Г.А.Г. са ОСНОВАТЕЛНИ, а касационният протест на прокурора в АО на Окръжна прокуратура – Русе и касационната жалба на М.Х.М - НЕОСНОВАТЕЛНИ.

Първоначалното съдебно производство е било образувано по жалбата на М.М, в качеството му на кандидат за кмет на Община, срещу Решение на Общинска избирателна комисия (ОИК), с което са обявени резултатите от избора за кмет на общината, произведен на 01.11.2015 год. и е обявен за избран на втори тур опонентът му Г.А.Г..

В проведеното съдебно производство по първоначалното оспорване на Решение на ОИК , АС Русе е отхвърлил жалбата на М.М като неоснователна и недоказана.

С решение № 4760/21.04.2016 год. Върховен административен съд е върнал делото за ново разглеждане, като е дал задължителни указания, касаещи изправяне на допуснатите при първоначалното разглеждане на спора съществени процесуални нарушения. Те се отнасят основно в неоткриването на производство по оспорване истинността на протоколите от 10 СИК (секционни избирателни комисии), каквото е поискано от жалбоподателя и проверка на съответствието на обявените за действителни и недействителни гласове.

Безспорно установено е, че на 01.11.2015 год. е произведен втори тур на избор за кмет на Община между М.М и Г.Г.

От представените по делото заверени преписи на протоколи на 10 СИК, изрично посочени в жалбата и след проверка на сканирани протоколи в интернет страница на ЦИК за останалите 11 секции се установява, че 20 от протоколите за избора, са подписани от всички членове на секционни комисии без особени мнения.

Отбелязване на особено мнение е налице само след подписа на секретар на СИК №180500001 – А.Х. Текстът на констативния протокол, написан от Хебибова, изразява особеното й мнение - „тъй като има недействителни бюлетини". Член на СИК №180500014 – Р.М. на 01.11.2015 год. депозира жалба в ОИК, в която оспорва определянето на недействителни бюлетини за действителни и действителни бюлетини за недействителни и прави искане за повторно преброяване на бюлетини. Протоколът за резултатите от избора в тази секция е подписан без отразено особено мнение.

По силата на решение № 148/02.11.2015 год. е било направено повторно преброяване на гласовете, подадени с хартиени бюлетини само в една секция - № 180500009 в присъствие на всички членове на секционната комисия и на ОИК, при което повторно преброяване са отразени действителни, недействителни гласове и разпределението на действителните по кандидатски листи, като именно тези данни са били предмет на компютърна обработка.

След приемане на протоколите от СИК за преброените гласове от произведения втори тур на избора, въз основа на данните по тези протоколи след компютърната им обработка, на 02.11.2015 год. ОИК, ИК, съставя протокол, с който са отчетени резултатите от избора. Видно от този протокол, разпределението на действителните гласове, възлизащи на 6452 бр., е както следва: за Г.А.Г. – 3233 гласа и за М.Х.М – 3219 гласа.
Протоколът е подписан от всички членове на ОИК без отразено особено мнение.

На основание чл.452, ал. 6 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, ОИК Ветово е взела оспореното пред съда решение, с което е обявен за избран за кмет на Община Ветово Г.Г.. В решението са записани установените брой действителни гласове за този кандидат.

В ОИК са били подадени 9 бр. жалби - депозирани от член на СИК. Жалбите от застъпниците са с идентично съдържание за това, че при броене на гласовете, действителни били обявени за недействителни и обратно, поради което възникнали основателни съмнения за обявените резултати. Всички правят искане за ново преброяване на бюлетини. Жалба е депозирана и от председателя на ОС на [ПП] Б. С. , като се позовава на подписа с особено мнение в протокола за секция № 180500001 и счита, че следва да се извърши повторно преброяване на бюлетини.

При направената проверка на съдържанието на протоколите на СИК за резултата от избора се констатира ясно, безспорно и без поправки нанасяне на числа с думи и цифри от част ІІ-ра на този вид протокол за установените в избирателната кутия бюлетини с действителни и недействителни гласове и разпределението им между кандидатите.
От съдържащата се в тези протоколи информация се вижда, че по време на отчитане на резултатите от избора за кмет на общината на втори тур, в нито една от секциите не е бил налице спор /няма отразен такъв в протоколите/ и не е проведена нарочната процедура по чл.438, ал.3 ИК с издаване на решение и отразяването му на гърба на хартиени бюлетини с оспорен глас.

Съобразно указанията на ВАС, Русенският административен съд е открил производство по оспорване на протоколите от СИК под номера № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, съставени при проведения втори тур на местните избори 2015 год. Административният съд е обвързан от мотивите на касационното решение и следва да спази задължителните указания, дадени в него. Съдът е извършил подробна проверка на бюлетините в оспорените 10 секции и е стигнал до извода, че е налице погрешна преценка на съдържанието им. Според него резултата е равен – всеки един от кандидатите е получил по 3227 гласа. Предвид на равния резултат Русенският административен съд е обявил избора за кмет на Община Ветово, обявен с Решение № 149/02.11.2015 год. на ОИК – Ветово за недействителен.

При разглеждането на спора, съобразно установеното от фактическа и правна страна, настоящият състав на Върховният административен съд, прави следните изводи:
Обжалваното решение е неправилно, постановено в нарушение на материалния закон и е необосновано.
В касационната жалба на Г.А.Г. са наведени твърдения за допуснато нарушение на материалния закон от Русенския административен съд, тъй като било налице противоречие с разпоредбата на чл.14, ал.6 от Закона за Конституционния съд. Позовава се на Решение № 9/26.11.2009 год. на КС на РБ по к. д. № 8/2009 год., предвид на което повторното преброяване на гласовете би могло да се допусне, само ако от протоколите на СИК е видно, че съществуват спорове между членовете на СИК за резултатите от гласуването. Настоящата инстанция намира това възражение за неоснователно.
В жалбата се сочи допуснато нарушение на съдопроизводствените правила, а именно – Съдът не е открил производство по оспорване и на останалите 11 протокола от СИК, въпреки направеното оспорване от страната. Настоящата инстанция намира това възражение за неоснователно, тъй като не е спазен въведения с нормата на чл.193, ал.1 от ГПК преклузивен срок за тяхното оспорване.

В касационните жалби на Г.Г. и на М.М, както и в касационния протест на прокурора от Административния отдел на Окръжна прокуратура Русе, се оспорват конкретни протоколи на СИК.
В протокола на СИК под №1 е записано, че са намерени общо 352 бюлетини в избирателната кутия, от които действителни 341 и недействителни 11. В таблицата, намираща се под т. № 9 от протокола, озаглавена „Разпределение на гласовете по кандидатски листи", за кандидат (М.М), като действителни гласове са записани общо 117 и 3 недействителни. За кандидат (Г.Г.) като действителни гласове са записани общо 224 и 3 недействителни.

РАС при извършения оглед е установил, че бюлетини, записани за нуждите на страните и съда под №1 и №2 , отчетени като недействителните такива, в които е отразен вот на избирателя, даден в полза на М.М, следва да бъдат зачетени за действителни, защото те отговарят на условията, разписани от законодателя в ИК, даваща в отделните си подточки определението за действителни бюлетини. Бюлетината на стр.63 от делото (отново от недействителните), безспорно се явява недействителна. При останалите, отделени при огледа бюлетини - общо 7 бр., от действителните такива, 6 бр. са с вот, даден за кандидат - Г.Г. и следва, съобразявайки правилата в ИК да останат като действителни бюлетини.

Настоящата инстанция намира изводите на РАС за правилни, тъй като в някой от тях знакът „Х" е или повторен нееднократно или попълнен с трепереща ръка и повторен, не точно по същата чертичка, но това не опорочава дадения вот на избирателя, който се явява ясен и недвусмислен. Тези неточно попълнени „Х"-ове не може да приравним на вписани специални символи, като букви, цифри или други знаци, за да се приеме недействителност на бюлетината/ните/. Очевидна е волята на избирателя да постави знака „Х". Не следва да се нарушават правата на гласоподавателите и тяхната воля.

В бюлетина, копие на която се намира на л.70 от делото, от действителните такива, с даден вот за кандидат М.М, се откриват и двата знака - „Х" и „V", което означава, че тази действителна бюлетина е следвало да бъде отчетена като недействителна, съгласно чл.437, ал.3 от ИК.

От изложеното по-горе следва, че след извършения оглед и проверка, гласовете за кандидат М.М. в тази секция следва да бъдат увеличени с 1 бр., получени от добавените 2 гласа от недействителните бюлетини, приети от съда за действителни, от които изваждаме 1 глас (бюлетина) - приетата от действителните за недействителна такава на л.70 от делото.
Броя на бюлетините /гласовете за кандидат № 7 - Г.Г. остават без промяна - 224 действителни гласа.

Като е определил така броя на действителните и недействителните бюлетини, РАС е постановил в тази си част правилно решение.

В протокола на СИК под №2 е записано, че са намерени общо 414 бюлетини в избирателната кутия, от които действителни 411 и недействителни 3. В таблицата, намираща се под т. № 9 от протокола, за кандидат (М.М), като действителни гласове са записани общо 185 и 0бр. недействителни. За кандидат (Г.Г.) като действителни гласове са записани общо 226 бр. и 0бр. недействителни.
При извършения оглед са били отделени и преснимани общо 14 бр. Бюлетини - 7 с вот за кандидат [номер] и 7 с вот за кандидат [номер].

Установено е, че бюлетини, записани за нуждите на страните и съда под №1, №3, №5, №6 и №7 , отчетени като действителни такива, в които е отразен вот на избирателя, даден в полза на М.М, следва да бъдат зачетени за недействителни, защото те не отговарят на условията, разписани от законодателя в ИК. Първата от тях е с даден вот за кандидат - М.М, но в квадратчето вместо знаците „Х" и „V" е отбелязано кръгче. В бюлетината на стр. 73 от делото, не става ясно въобще какъв е знакът в квадратчето на кандидат, не може да бъде оприличен нито на „Х", нито на „V". В бюлетината, описана като №5 , освен наличието на знака „Х" в квадратчето на кандидат - М.М, се открива и една цяла линия, в близост до квадратчето на кандидат , което автоматично прави бюлетината недействителна. Недействителна е и бюлетина под №6, тъй като липсва въобще положен знак „Х" и „V" за някой от кандидатите, а голям знак „Х" е положен изцяло върху името на кандидат . Бюлетината на стр. 77 от делото също е недействителна, защото в нея е положена в квадратчето на кандидат [номер] само чертичка, следователно тя не отговаря на изискванията за действителност на вота, с положен знак „Х" или „V".

При останалите, отделени при огледа действителни бюлетини, под №9, №13 и №14, от делото, вотът е даден за кандидат - Г.Г., но с оглед на това, че в първата посочена бюлетина вместо знаците „Х" и „V" се открива кръгче, във втората - също, а в третата - две успоредни чертички в квадратчето на кандидат [номер], то и трите следва, съобразявайки правилата от ИК да бъдат обявени за недействителни бюлетини.

Останалите 6 броя бюлетини, извън отделените 14 бр. съдът е приел за действителни, като се позовава и на съжденията, дадени за проверената по-горе секция №1 относно начина на полагане на знаците в бюлетините, че дадения вот на избирателя се явява ясен и недвусмислен. Това се отнася и за бюлетините на стр.81 и стр.82, дадени за кандидат – Г.Г..

При преброяването на броя на действителните бюлетини за кандидат [номер] е установено, че вместо 185, както е записано в оспорения протокол, те са общо 184 бр., т.е. с една по-малко. От огледът на оригинала на избирателния списък с цел проверка на броя на гласувалите в тази секция е видно, че общият брой на положените подписи и гласували лица е 414 /при 3 недействителни и общо 411 действителни гласа и един допълнително вписан в избир. списък/. От общия брой на действителните гласове, един следва да бъде изваден заради липсващата бюлетина за кандидат [номер], която обаче е била отчетена като действителна в протокола.

Изложеното по-горе означава, че след извършения оглед и проверка гласовете за кандидат - М.М, в тази секция следва да бъдат намалени с общо 6 бр., получени от приетите от съда действителни бюлетини за недействителни, и от липсващата бюлетина.
Броят на бюлетините /гласовете/ за кандидат - Г.Г. следва да бъдат намалени с общо 3бр., получени от приетите от съда действителни бюлетини за недействителни такива.
Като е стигнал до тези изводи, РАС е постановил правилно решение в тази си част.

В оспорения протокол на СИК под №3 е записано, че са намерени общо 464 бюлетини в избирателната кутия, от които действителни 449 и недействителни 15бр. В таблицата, намираща се под т. № 9 от протокола, за кандидат (М.М), като действителни гласове са записани общо 171 и 0 бр. недействителни. За кандидат (Г.Г.) като действителни гласове са записани общо 278 бр. и 5 бр. недействителни. Към недействителните са били причислени и 10 бр. празни бюлетини, без вот в тях.

При извършения оглед е установено, че бюлетина, записана за нуждите на страните и съда под №1 , отчетена като недействителна, в която е отразен вот на избирателя, даден в полза на кандидат - Г.Г., следва да остане недействителна, защото не отговаря на условията. При нея, освен положения знак „Х" в квадратчето на кандидат [номер], се открива и допълнителен „Х" върху самото име, което опорочава вота и прави бюлетината недействителна.

При останалите, отделени при огледа бюлетини за допълнително обсъждане и проверка - общо 8 бр., от действителните такива, 6 бр. са с вот, даден за кандидат - Г.Г.. От тези 6 броя, бюлетината на стр.89 от делото е недействителна, защото при дадения вот гласоподавателят не е зачеркнал със знаците „Х" или „V" квадратчето на кандидат [номер], а е поставил друг знак - нещо като удивителна. Тя следва да се обяви за недействителна, защото не отговаря на изискванията на ИК. РАС е намерил останалите 5бр. бюлетини за действителни, поради което, съобразявайки правилата в чл.437, ал.2 от ИК същите следва да останат действителни бюлетини.

При огледа е намерена в купчината от бюлетини на кандидат - Г.Г., бюлетина с вот за кандидат - М.М. Следователно, този глас следва да бъде прибавен към общия брой действителни бюлетини, записани в протокола за М.М.
От изложеното по-горе следва, че гласовете за кандидат - М.М в тази секция следва да се увеличат с един.
Броят на бюлетините /гласовете за кандидат - Г.Г. в СИК №3 се намалят с една /един глас/.
Като е достигнал до тези изводи, РАС е постановил правилно решение в тази си част.

В протокола на СИК под №4 е записано, че са намерени общо 333 бюлетини в избирателната кутия, от които действителни 322 и недействителни 11бр. В таблицата, намираща се под т. №9 от протокола, „Разпределение на гласовете по кандидатски листи", за кандидат (М.М), като действителни гласове са записани общо 88 бр. и 5 бр. недействителни. За кандидат (Г.Г.) като действителни гласове са записани общо 234 бр. и 1 бр. недействителни.

При извършения оглед РАС е установил, че бюлетини, записани за нуждите на страните и съда под №1, от №2 до №6 , общо 6 броя, отчетени като недействителните такива, в 5 от които е отразен вот на избирателя, даден в полза на М.М, следва да бъдат зачетени за действителни. Такава се явява и бюлетината на стр. 99 от делото (отново от недействителните), в която вотът е за кандидат - Г.Г..

Настоящата инстанция намира бюлетината на стр.94, определена от РАС за действителна, за която вотът е за кандидат М.М, за недействителна. В бюлетината, в квадратчето за кандидат [номер] е поставен знак, който не съответства на определения в ИК като „Х" или „V", поради което вота на избирателя не може да се приеме за ясен.

Настоящата инстанция намира бюлетината на стр.98, определена от РАС за действителна, за разлика от СИК, която я е приела за недействителна, за която вотът е за кандидат М.М, за недействителна. В бюлетината, в квадратчето за кандидат [номер] е поставен знак, който не съответства на определения в чл.437, ал.2 от ИК като „Х" или „V", налице е неопределен знак, поради което вота на избирателя не може да се приеме за ясен.

При останалите, отделени при огледа бюлетини - общо 6 бр., от действителните такива, 3 бр. са с вот, даден за кандидат- Г.Г., и за 2 от тях следва, съобразявайки правилата в чл.437, ал.2 от ИК да останат като действителни бюлетини. Бюлетината на стр. 100 следва да бъде обявена за недействителна, тъй като в нея, при положения вот, избирателят не е попълнил квадратчето с „Х" или „V", а е сложил само една вертикална чертичка. Следователно, тя не отговаря на изискванията за действителност. Другите 3 бр. бюлетини, с вот за кандидат - М.М си остават действителни.

Изложеното по-горе означава, че след извършения оглед и проверка гласовете за кандидат - М.М в тази секция следва да бъдат увеличени с 3 бр., а не с 5 както е приел РАС, получени от добавените 3 гласа от недействителните бюлетини, приети за действителни такива.
Броя на бюлетините /гласовете за кандидат - Г.Г./ остават без промяна, защото след прибавяне на едната недействителна бюлетина за действителна такава, следва да извадим от действителните гласове бюлетината от стр. 100, приета от съда за недействителна.

В протокола на СИК под №5 е записано, че са намерени общо 408 бюлетини в избирателната кутия, от които действителни 402 и недействителни 6 бр. В таблицата, намираща се под т. № 9 от протокола, за кандидат (М.М), като действителни гласове са записани общо 288 бр. и 0бр. недействителни. За кандидат (Г.Г.) като действителни гласове са записани общо 114 бр. и 0бр. недействителни.

При извършения оглед на отделените 8 бр. действителни бюлетини, записани за нуждите на страните и съда от №1 до №8 , е било установено, че бюлетината на стр. 107 с вот, даден в полза на М.М, следва да бъдат зачетена за недействителна, защото в квадратчето вместо знаците „Х" и „V" се откриват две успоредни линийки. Тя безспорно не отговаря на изискванията на ИК. Такава се явява и бюлетината на стр.110, но поради причина, че в квадратчето вместо знаците „Х" и „V" е отбелязано кръгче. Недействителна е и бюлетината на стр.112, отново с вот за кандидат [номер], заради допълнителната втора черта, освен положения знак „Х".
Останалите, отделени за допълнителен оглед и обсъждане бюлетини са действителни, отговарят на определението за такива, дадено в чл.437, ал.2 от ИК.

Изложеното по-горе означава, че след извършения оглед и проверка гласовете за кандидат - М.М в тази секция следва да бъдат намалени с 3 бр., поради приетите от съда 3 бр. действителни бюлетини за недействителни такива.

Броя на бюлетините /гласовете/ за кандидат - Г.Г. остават без промяна - 114 действителни гласа.

В протокола на СИК под №6 е записано, че са намерени общо 441 бюлетини в избирателната кутия, от които действителни 433 и недействителни 8 бр. В таблицата, намираща се под т. № 9 от протокола, за кандидат (М.М), като действителни гласове са записани общо 216 бр. и 3 бр. недействителни. За кандидат (Г.Г.) като действителни гласове са записани общо 217 бр. и 2 бр. недействителни.
При извършения оглед е установено, че от 4 бр. бюлетини, записани за нуждите на страните и съда под №1 до №4 , отчетени като недействителни, в една от които е отразен вот на избирателя, даден в полза на М.М, а в другата - за кандидат - Г.Г., 2 броя следва да бъдат зачетени за действителни, защото те отговарят на условията, разписани от законодателя в ИК. Бюлетините на стр.123 и стр.124 от делото (отново от недействителните), безспорно се явяват недействителни, тъй като при тях е налице едновременно отбелязване в квадратчетата и на двамата кандидати на знака „Х".
При останалите, отделени при огледа бюлетини - общо 17 бр., от действителните такива, 8 бр. са с вот, даден за кандидат №1 и 9 броя с вот, даден за кандидат [номер]. Бюлетините на стр. 133 и стр.139 настоящата инстанция намира за действителни, същите отговарят на условията, разписани от законодателя в чл.437, ал.2 от ИК, даваща в отделните си подточки определението за действителни бюлетини.

От тях, РАС е приел за недействителна бюлетината под №4 , поради неясен знак при вота, от действителните такива за кандидат [номер]. Настоящата инстанция намира този извод за правилен. Недействителна е и бюлетината за кандидата М.М на стр.131, защото тя не отговаря на условията, разписани от законодателя в ИК. Поставеният знак не съответства на законово определените „Х" или „V". Той не е еднозначен и ясен.
Бюлетините с вот за кандидат [номер], остават действителни.

От извършените оглед и проверка следва, че гласовете за кандидат М.М. в тази секция следва да се намалят с 1 бр., а не както е възприето от РАС – да останат непроменени, тъй като след увеличението с 1бр., получено от добавения 1 глас от недействителните бюлетини, приета от съда за действителна, изваждаме 2 гласа (бюлетини) - приетати за недействителни такава на стр.128 и стр.131 от делото.

Броя на бюлетините /гласовете/ за кандидат - Г.Г. се увеличават с един глас, поради увеличението с 1 бр., получено от добавения 1 глас от недействителните бюлетини, приета от съда за действителна.

В протокола на СИК под №13 е записано, че са намерени общо 290 бюлетини в избирателната кутия, от които действителни 282 и недействителни 8бр. В таблицата, намираща се под т. № 9 от протокола, за кандидат - М.М, като действителни гласове са записани общо 83 бр. и 0 бр. недействителни. За кандидат (Г.Г.) като действителни гласове са записани общо 209 бр. и 0 бр. недействителни.

РАС при извършения оглед е установил, че бюлетина, намираща се в плик, с надпис „Невалидни", записана за нуждите на страните и съда под №1, е била отчетена като „невалидна", т.е. вероятно СИК е имала предвид недействителна. В нея е отразен вот на избирателя, даден в полза на М.М. РАС е приел, че следва да я зачете за действителна, защото според него отговаряла на условията, разписани от законодателя в ИК.

Настоящата инстанция намира този извод на РАС за неправилен. В бюлетината, в квадратчето за кандидат [номер] е поставен знак, който не съответства на определения в чл.437, ал.2 от ИК като „Х" или „V". Поставени са и двата знака „Х" или „V", като вота на избирателя не може да се приеме за еднозначен и ясен.

При останалите, отделени при огледа бюлетини - общо 15 бр., от действителните такива, 12 бр. са с вот, даден за кандидат - Г.Г.. От тези 12 броя, бюлетината на л.147 безспорно се явява недействителна и следва да бъде отчетена като такава, защото освен правилно положения знак „Х" в квадратчето на кандидат [номер], в полето на кандидат [номер] са налице няколко хоризонтални линии, с които името на този кандидат е зачеркнато. Това прави бюлетината недействителна. Бюлетината на л.151 от делото, има положен знак „V" и независимо, че е положен не в правилната вертикална посока, той следва да бъде зачетен за действителен. Недействителен обаче е вотът, даден с бюлетината на л.152 от делото, тъй като положения в квадратчето с цифрата на кандидат [номер] знак не е „Х" и „V", а дори и да има знак „Х", той е изцяло задраскан с плътен кръг от линии, което прави бюлетината недействителна.

Останалите спорни бюлетини съдът приема за действителни, така, както е приела и СИК 13. Това се отнася и за бюлетина на стр.153 от делото. Тя отговаря на условията, разписани от законодателя в чл.437, ал.2 от ИК, даваща в отделните си подточки определението за действителни бюлетини.

Изложеното по-горе означава, че извършения оглед и проверка сочат, че гласовете за кандидат - М.М в тази секция следва да останат непроменени, за разлика от приетото от РАС, че следва да бъдат увеличени с 1 бр., получен от добавената „невалидна"/недействителна/ бюлетина, приета от РАС за действителна такава.
Броя на бюлетините /гласовете/ за кандидат - Г.Г., следва да бъдат намалени с 2 бр., заради приетите по-горе два броя от действителните бюлетини за недействителни.

В протокола на СИК под №14 е записано, че са намерени общо 231 бюлетини в избирателната кутия, от които действителни 226 и недействителни 5 бр. В таблицата, намираща се под т. № 9 от протокола, за кандидат - М.М, като действителни гласове са записани общо 18 бр. и 0 бр. недействителни. За кандидат (Г.Г.) като действителни гласове са записани общо 208 бр. и 5 бр. недействителни.
При извършения оглед е установено, че 2-та броя бюлетини, записани за нуждите на страните и съда под №1 и №2 , са отчетени като недействителни. И в двете от тях е отразен вот на избирателя, даден едновременно и в полза на М.М и в полза на Г.Г. - зачеркнати са и двете квадратчета на кандидатите. Те следва да бъдат зачетени като недействителни, така, както е подходила и СИК 14, защото не отговарят на условията, разписани в ИК.

При останалите, отделени при огледа бюлетини - общо 20 бр., от действителните такива, всички са с вот, даден за кандидат - Г.Г.. От тези 20 броя, бюлетината на л.161 безспорно се явява недействителна, поради което следва да бъде отчетена като такава, защото в квадратчето на кандидат [номер] са положени едновременно двата знака „Х" и „V", а законодателят е категоричен, че в квадратчето на кандидата следва да бъде поставен знак с химикал, пишещ със син цвят или знакът „Х" или „V", не и двата едновременно. Това прави бюлетината недействителна.

Настоящата инстанция приема за действителен вотът, даден с бюлетината на л.162 от делото, за разлика от РАС. Същата съответства на изискването на чл.437,, ал.2, т.4 от ИК, тъй като само в едно от квадратчетата е вписан ясно и отчетливо знакът „Х". Поставената лека и незабележима чертичка в квадратчето на кандидат [номер] е видно грешка. Вотът на избирателя е ясен и той следва да бъде отчетен, съобразявайки се с личностите на жалбоподателите – възраст, здравословно състояние и др.

Останалите спорни бюлетини, съдът приема за действителни, така, както е приела и СИК 14, като тук отново следва да отчетем особеностите на населението, подало своя вот - възрастови, образователен ценз и др. Те отговарят на условията, разписани от законодателя в ИК, даваща в отделните си подточки определението за действителни бюлетини.
От изложеното по-горе следва, че след извършения оглед и проверка гласовете за кандидат - М.М в тази секция следва да останат непроменени.
Броя на бюлетините /гласовете/ за кандидат - Г.Г. следва да бъдат намалени с 1, заради приетата от действителните бюлетини за недействителна.

В протокола на СИК под №15 е записано, че са намерени общо 121 бюлетини в избирателната кутия, от които действителни 118 и недействителни 3 бр. В таблицата, намираща се под т. № 9 от протокола, за кандидат - М.М, като действителни гласове са записани общо 7 бр. и 0 бр. недействителни. За кандидат (Г.Г.) като действителни гласове са записани общо 111 бр. и 0 бр. недействителни. Записано е още, че в кутията са налице 3 бр. празни бюлетини/ описаните в предното поле като недействителни/.

При извършения оглед от РАС е било установено, че 4 бр. от действителните бюлетините с вот, даден за кандидат № 7 - Г.Г., следва да бъда подложени на обсъждане. Всичките бюлетини съдът е приел за действителни, така, както е приела и СИК 15.
От изложеното следва, че след извършения оглед и проверка гласовете за кандидат - М.М в тази секция следва да останат непроменени. Такова е положението и при кандидат - Г.Г..

В протокола на СИК под №16 е записано, че са намерени общо 286 бюлетини в избирателната кутия, от които действителни 263 и недействителни 23 бр. В таблицата, намираща се под т. № 9 от протокола, за кандидат - М.М, като действителни гласове са записани общо 177 бр. и 11 бр. недействителни. За кандидат (Г.Г.) като действителни гласове са записани общо 86 бр. и 3 бр. недействителни. Записано е, че са намерени и 9 бр. празни бюлетини.
При извършения оглед са били отделени общо 11 бр. бюлетини, отчетени като недействителните такива, в една от които е отразен вот на избирателя, даден в полза на кандидат № 7 - Г.Г., а в останалите 10 бр. - за кандидата М.М. Съдът е приел, че бюлетината, на л.194 от делото, с вот за кандидат [номер] следва да бъдат зачетена за действителна, защото отговаря на условията, разписани от законодателя в ИК, даваща в отделните си подточки определението за действителни бюлетини.
Бюлетините на л. 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 от делото(отново от недействителните), с вот за кандидат [номер], съдът също е приел за действителни като отговарящи на условията. Съдът е приел, че от отделените недействителни бюлетини, само бюлетината на л.193 от делото, с вот за кандидата М.М следва да бъде оставена като недействителна, поради това, че в нея са налице и допълнителни знаци в квадратчето на кандидат [номер], което прави бюлетината недействителна. При останалите, отделени при огледа бюлетини - общо 15 бр., от действителните такива, 4 бр. са с вот, даден за кандидат [номер] - Г.Г., 11 бр. с вот за кандидата М.М.

Настоящата инстанция приема бюлетината за кандидата М.М, на стр.185 за недействителна. Тя не съответства на изискването на чл.437, ал.3, т.4 от ИК – така поставеният знак не е еднозначен и не може да се определи като „Х" или „V", той е неопределен, по – скоро представлява буквата „Ж".
Настоящата инстанция приема бюлетината за кандидата М.М, на стр.186 за недействителна. Тя не съответства на изискването на чл.437, ал.3, т.4 от ИК – така поставеният знак не е еднозначен и не може да се определи като „Х" или „V", той е неопределен, по – скоро са две успоредни дъги.
Настоящата инстанция приема бюлетината за кандидата М.М, на стр.200 за недействителна. Тя не съответства на изискването на чл.437, ал.3, т.4 от ИК – така поставеният знак не е еднозначен и не може да се определи като „Х" или „V", той е неопределен.

Изложеното по-горе означава, че след извършения оглед и проверка гласовете за - М.М в тази секция следва да се увеличат с общо 6 броя за разлика от приетите от РАС 9 броя, тъй като е налице разлика от приетите от съда недействителни бюлетини за действителни такива.
Броя на бюлетините /гласовете/ за кандидат - Г.Г. следва да бъдат увеличени с 1бр., заради приетата по-горе недействителна бюлетина за действителна.

Вземайки предвид горното, съдът намира, че оспорването от страна на жалбоподателя по отношения на протоколите на СИК под №1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14 и 16 е доказано и те се явяват неистински, с опровергано съдържание относно посочените и отразени в тях резултати.

Съдът, на основание чл. 194, ал. 2 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК не следва буквално да ги изключва от доказателствата, а в тази хипотеза да приеме за достоверни резултатите, получени при направения съдебен оглед на бюлетините в тези секции, а не материализираното в протоколите изявление на СИК. Оспорването на протокола на СИК 15 остава недоказано, тъй като при направения оглед бе установено, че резултатът от вота е този, записан и в протокола.

В производството по чл.459 от ИК, в което се обжалва решението ОИК за определяне на изборните резултати, се осъществява контрол за законосъобразност на избора относно наличието на нарушения в изборния процес и преценка за тяхното влияние върху крайния резултат. Нарушенията при провеждане на избора, следва да са от такъв характер, че да водят до опорочаване волята на избирателите и промяна на изразения вот, както и да води до промяна на определения краен резултат от избора. За да е недействителен изборния резултат, следва да е установен недействителен избор, поради нарушения на изборния процес, които са се отразили на валидността на вота, или незаконосъобразност на самото решение на ОИК, поради нарушения при отчитане на действителните гласове.

След направената проверка от настоящата инстанция на действителните и недействителните бюлетини, разпределението на действителните гласове е както следва: за Г.А.Г. - 3228 гласа и за М.Х.М - 3220 гласа.

С оглед на изложеното, атакуваното пред настоящата инстанция Решение № 17 от 01.06.2016 год. по адм. д. № 137/2016 год. на Административен съд - Русе, 3-ти състав, с което избора за кмет на община Ветово, обявен с решение № 149 от 02.11.2015 год. на Общинска избирателна комисия – Ветово е прогласен за недействителен, се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено. Жалбата на Общинска избирателна комисия, е основателна, поради констатирано наличие на грешка в пресмятането.

Настоящата инстанция е констатирала резултат, различен от отразения в протокола на ОИК резултат. Жалбата на Г.А.Г. от е основателна, тъй като изборът за кмет на Община Ветово не е недействителен. Резултатът между претендентите не е равен, поради допусната грешка в пресмятането му.

Касационният протест на прокурор в АО на Окръжна прокуратура – Русе е неоснователен, поради различен резултат от посочения в протеста. Касационната жалба на М.Х.М от също е неоснователна, поради допусната грешка в пресмятането.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 222, ал.1 от АПК, Върховният административен съд, четвърто отделение

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Решение № 17 от 01.06.2016 год. по адм. д. № 137/2016 год. на Административен съд - Русе, 3-ти състав и

вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ решение № 149 от 02.11.2015 год. на Общинска избирателна комисия – Ветово и ВРЪЩА книжата на ОИК Ветово за обявяване на действителните резултати, при спазване на указанията дадени в мотивите на решението.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Последно променена в Вторник, 08 Ноември 2016 12:01
Оценете
(6 гласа)
Прочетена 2956 пъти
Ludogorie info

www.ludogorie.info

Оставете коментар

Пояснителен текст относно коментарите...