Регистриране на потребител

или Отказ
Часът е: 2:14

Алкин Неби: Екипът на община Кубрат работи за подобряване на социалната и техническата инфраструктура Избрана

Алкин Неби: Екипът на община Кубрат работи за подобряване на социалната и техническата инфраструктура Снимка: © БНР

Екипът на община Кубрат работи за подобряване на социалната и техническата инфраструктура. Това каза в интервю за БТА

кметът на общината Алкин Неби. Той посочи, че всичко, което е постигнато в рамките на една година, е резултат от усилията и професионализма на екипа му от експерти. Изключително благодарен е и на служителите на Общинска администрация - Кубрат и нейните подразделения.

Като най-голямо предизвикателство в работата си досега Неби определи предприемането на първите стъпки към разрешаване на основния за Община Кубрат проблем със сметосъбирането и сметоизвозването. В процес на изпълнение са няколко проекта за подобряване дейностите в социалната сфера и образованието, продължава изпълнението и на програми и проекти за осигуряване на временна заетост на безработни лица, каза още кметът Алин Неби.

По думите му община Кубрат полага огромни усилия за подобряване на състоянието на пътната инфраструктура, като ежегодно се заделят средства от бюджета за основен и текущ ремонт на общинската пътна и улична мрежа. За 2018 г. от бюджета на общината са заделени средства в размер на 470 000 лв., от които 270 000 лв. са част от целевата субсидия за капиталови разходи. Парите ще бъдат вложени за рехабилитацията на най-проблемните улици, отбеляза кметът на Кубрат. Той допълни, че през тази година няма промяна в размера на местните данъци и такси, запазват се и промилите на таксата за битови отпадъци.

Алкин Неби е роден на 22 януари 1969 г. в гр. Кубрат. Полувисше образование получава в Медицинския университет в Плевен, специалност "Медицинска рехабилитация и ерготерапия". Има 25 години професионален опит като рехабилитатор в Многопрофилната болница за активно лечение в Кубрат. От 2 март 2017 г. е кмет на Община Кубрат.

Следва пълният текст на интервюто:

Въпрос: Г-н Неби, измина повече от година, откакто поехте управлението на общината. Каква е равносметката за изминалия период?
Отговор: Нека най-напред да направим лека корекция - да говорим не за моето управление, а за нашето управление, тъй като всичко, което е постигнато в рамките на една година, е резултат от усилията и професионализма на моя екип от експерти. Изключително благодарен съм и на служителите на Общинската администрация и нейните подразделения. Що се отнася до оценката, ще дам оценка много добра, но винаги може повече.

Въпрос: Кое бе най-голямото предизвикателство, с което се справихте през този период?
Отговор: Като най-голямо предизвикателство мога да посоча предприемането на първите стъпки към разрешаване на основния за Община Кубрат проблем със сметосъбирането и сметоизвозването на територията на общината, а именно първите действия по обявяване на договора, сключен между общината и фирма "ЕКО 2015" ЕООД, за нищожен. Един ръководител е добър тогава, когато умее да управлява една организация в най-трудните моменти, а нашата община в момента преминава през изключително труден за нея период.

Въпрос: Хората много разчитат на социалната политика на общините. Кои са основните проекти, по които общинската администрация работи и тези, които предстои да бъдат реализирани?
Отговор: В процес на изпълнение са няколко проекта за подобряване дейностите в социалната сфера и образованието. Най-много са проектите по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". В партньорство с Многопрофилната болница за активно лечение в Кубрат и Евро Проконсулт Русе ЕООД работим по проект "Социално включване и достъп до заетост в Община Кубрат". Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 390 791 лева. Общата цел на проекта е насърчаване на социалното включване и повишаване на мотивацията за самостоятелен начин на живот и подобряване достъпа до заетост на хора с увреждания. Предвиждат се също дейности в подкрепа на близките, които се грижат за хора с увреждания и имат нужда от психологическо подпомагане, информиране и консултиране.
Реализираме също проект за предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи. Продължителността му е до края на 2018 г., а общата му стойност е 342 064 лв. В рамките на проекта е създаден Семейно-консултативен център за предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители, семейно консултиране и подкрепа и работа с деца и родители, с цел посещаване на детска градина. За предоставянето на интегрираните социални услуги са назначени и наети специалисти в областта на социалните дейности, здравеопазването и образованието.
По проект "Активни младежи - устойчиво бъдеще за Община Кубрат" сме намерили работа на 30 младежи, успешно завършили професионалния курс. Те бяха назначени на работа за период от шест месеца в град Кубрат и населени места от общината.
Община Кубрат е партньор на Агенцията за социално подпомагане по проект "Приеми ме 2015". Целта на проекта е да се разшири обхватът на услугата "Приемна грижа" и да се затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.
Успешно приключи изпълнението на проект "Подкрепа за независим живот", който се осъществи също с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси". В рамките на 26-те месеца от периода за изпълнение на дейностите бе създаден Център за предоставяне на почасови социални и здравни услуги в домашна среда. За неговите потребители - 106 на брой, грижи полагаха 76 лични асистенти и четири медицински лица.
По същата оперативна програма Община Кубрат кандидатства за безвъзмездна помощ по нов социален проект по процедура "Развитие на социалното предприемачество".
Със средства в размер на 554 311 лева по Програмата за развитие на селските райони се предвижда да бъдат извършени строително-монтажни работи за обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на корпуси 1, 2 и 3 на най-старото и най-голямо училище на територията на общината - СОУ "Христо Ботев".
В Община Кубрат продължава изпълнението и на програми и проекти за осигуряване на временна заетост на безработни лица, включително на младежи до 29-годишна възраст.

Въпрос: Г-н Неби, пътната инфраструктура е основен проблем в общината? Какви мерки са предприети и се предвиждат за подобряването й?
Отговор: Това е основен проблем предимно в общините от цяла Североизточна България и Северозападна България. Конкретно за община Кубрат, ще отбележа, че се полагат огромни усилия в тази насока, като ежегодно се заделят средства от бюджета за основен и текущ ремонт на общинската пътна и улична мрежа.Така например, за 2017 година е извършен текущ ремонт на част от уличната мрежа в град Кубрат, в селата Беловец, Бисерци, Севар и Юпер на обща стойност около 241 000 лв. За 2018 година от бюджета на общината са заделени средства в размер на 470 000 лв., от които 270 000 лв. представляват част от целевата субсидия за капиталови разходи, които по закон могат да бъдат трансформирани в целеви трансфери за финансиране на неотложни ремонтни дейности по общинската пътна и улична мрежа. Работи се и по изработването на инвестиционен проект за реконструкция на части от уличната мрежа в град Кубрат и в село Савин.

Въпрос: Кои са приоритетите, заложени в бюджета на Община Кубрат за 2018 г.?
Отговор: Основните приоритети, заложени в бюджета на Община Кубрат, са подобряване на социалната и техническата инфраструктура; 10-процентното увеличение на индивидуалните месечни заплати на служителите в Общинска администрация-Кубрат, което вече е факт; реализирането на социални проекти; повишаване на събираемостта на местните данъци и такси; подобряване на дейността по сметосъбиране и сметоизвозване (постигане на максимални резултати с минимални разходи, спазване на принципа за икономичност - свеждане до минимум на разходите за ресурси, необходими за осъществяване на дейността при спазване на изискванията за качество); обслужване на общинския дълг.

Въпрос: Има ли промени в местните данъци и такси?
Отговор: Като цяло няма промени в размера на местните данъци и такси. Запазена е ставката за данък върху недвижими имоти /2,00 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот/, както и данъчните ставки за данъка при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин /0,75 на сто при дарение между братя и сестри и техните деца; 4,00 на сто при дарение между други лица, както и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права по давност; 2,50 на сто при възмездно придобиване на имущество и данъка на превозните средства за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кубрат. Запазват се промилите на таксата за битови отпадъци - за жилищни имоти на граждани той е 4,5 промила, а на нежилищните имоти на граждани и предприятия - 8 промила за общинския център и 6,5 промила за населените места.
През 2017 г. беше изменена и допълнена Наредба номер 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат. С нея бяха актуализирани таксите за нощувка в Ученическото общежитие "Максим Горки", както и таксите за ползване на гробни места и всички останали дейности, свързани с погребалните ритуали.

Последно променена в Четвъртък, 12 Април 2018 19:52
Оценете
(0 гласа)
Прочетена 423 пъти
Ludogorie info

www.ludogorie.info

Оставете коментар

Пояснителен текст относно коментарите...